Kielirikastettu opetus on käytössä jo monissa kouluissa. Sillä tarkoitetaan vieraan kielen oppimisen tehostamista. Tällainen tehostaminen alkaa yleensä kolmannella luokalla ja kestää aina peruskoulun loppuun saakka. Yleisimmin kieltenopetus keskittyy joko ruotsiin tai englantiin. Opetuksessa pyritään siihen, että oppilaat oppisivat hyvin arkipäivän englantia tai ruotsia, josta olisi hyötyä myöhemminkin elämässä myös koulun ulkopuolella.

Toiminnallinen kieltenopetus

  • Oppiminen pelien avulla
  • Ryhmätehtävät
  • Oppiminen musiikin kautta
  • Liikuntaan yhdistetty kieltenopetus
  • Draaman avulla tapahtuva harjoitteleminen
  • Taktiilinen harjoittelu
  • Oppiminen elokuvia katsomalla
  • Retkien järjestäminen vieraskielisiin paikkoihin
  • Keskusteleminen vieraalla kielellä
  • Teemapäivät

Miltä kieltenopetus näyttää tänä päivänä?

Ryhmässä oppiminen

Kieltenopiskelu ryhmässä on tehokasta oppimista

On tutkitusti todistettu, että kielten oppiminen onnistuu paremmin ryhmässä. Sen vuoksi kouluissa käytetään paljon ryhmätyöskentelyä, jonka aikana oppilaat pääsevät vuorovaikutukseen toisten oppilaiden kanssa. Ryhmätyöt vahvistavat luokan yhteishenkeä, mikä tukee omalta osaltaan opiskelijoiden oppimista. Ryhmissä kielen paremmin hallitsevat opiskelijat pystyvät myös vahvistamaan niitä opiskelijoita, joilla kieli ei välttämättä ole vielä niin hyvin hallinnassa. Kieltenopetus pohjautuukin siis tänä päivänä enemmän toiminnalliseen ryhmätyöskentelyyn kuin yksin opiskeluun. Ryhmätyönä voidaan tehdä myös erilaisia projekteja. Ne voidaan sitten esitellä muulle luokalle tai palauttaa suoraan opettajalle. Ryhmätyö on siis keino, jota kannattaa hyödyntää jo ensimmäisistä vuosista alkaen. Jo ala-asteikäisille voidaan antaa ryhmätöitä.

Taktiilinen oppiminen

Kieltenopetus aloitetaan varhain jo ala-asteella

Kieltenopetus on muuttunut hyvinkin paljon vuosien saatossa. Vuoden 2020 alusta lähtien opiskelu tulee muuttumaan vieläkin enemmän, koska vieraita kieliä aletaan opiskella jo ensimmäisestä luokasta lähtien. Ensimmäinen vieras kieli on yleensä englanti. Toisen vapaaehtoisesti valittavan vieraan kielen opiskelun voi aloittaa viidennellä luokalla. B1-kieli, eli toinen kotimainen kieli, aloitetaan kuudennella luokalla. Tämä kieli on kaikilla joko ruotsi tai suomi. B2-kieli taas on valinnainen vieras kieli, jonka opiskelun voi aloittaa kahdeksannella luokalla. Kaikkia näitä kieliä opiskellaan aina peruskoulun loppuun saakka. Suomessa voi opiskella myös saamea sekä romanikieltä. Näiden kielten opiskelu järjestetään oppilaille, jotka kuuluvat kyseisiin kulttuureihin. Maahanmuuttajille järjestetään suomi toisena kielenä -opetusta sekä oman äidinkielen opetusta.

Kieltenopetus monikulttuuristuvassa maailmassa

Kieltenopetus on yksi niistä opetuksen muodoista, joiden täytyy pysyä ajan tasalla koko ajan. Suomi on vuosi vuodelta entistä monikulttuurisempi, ja myös tänne syntyy yrityksiä ja työpaikkoja, jotka edellyttävät vieraiden kielien osaamista. Sen vuoksi jokaisen onkin tärkeää opiskella vieraita kieliä jo ala-asteelta lähtien. Suomen koulujärjestelmä uudistuu lähiaikoina, kun englannin opiskeleminen aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla.