Opetusmetodit ovat muuttuneet huomattavasti viime vuosikymmeninä. Osaltaan siihen on vaikuttanut esimerkiksi teknologian kehitys, mutta myös erilaisten oppimistapojen tutkiminen ja tutkimusten hyödyntäminen opetuksessa. Kielirikasteinen opetus on menetelmä, jota on alettu ottaa käyttöön nykypäivän kouluissa. Sillä tarkoitetaan opetusta, jossa suurin osa eli yli 75%, opetuksesta tapahtuu opetettavalla kielellä. Tämä kannustaa oppilaita myös käyttämään opeteltavaa kieltä.

Opetusmetodit ovat monipuolistuneet ennätysvauhdilla, sillä nykypäivänä oppilailla on käytössä runsaasti teknisiä laitteita. Kun aiemmin oppilaat olivat aika lailla sidottuja perinteiseen oppikirja ja vihko -oppimistyyliin, nykypäivänä voidaan hyödyntää teknologiaa. Olemme myös ymmärtäneet, että pelkän muistiinpanojen tekemisen ja oppikirjan lukemisen sijaan on hyvä kannustaa aktiiviseen oppimiseen ja antaa oppilaiden itse tuottaa sisältöä opetettavasta aiheesta esimerkiksi lyhyiden videoiden muodossa.

Opetusmetodit monipuolistuvat teknologian kehittymisen myötä

Opetusmenetelmät siirtyvät verkkoon

Opetusmenetelmät ovat mullistuneet myös internetin vallankumouksen myötä. Esimerkiksi useassa koulussa käytössä oleva Wilma-järjestelmä mahdollistaa sujuvan viestinnän oppilaan, kodin ja koulun kesken. Opettaja voi esimerkiksi laittaa tuntipäiväkirjaan tunnin aiheen ja siitä tehtävät kotiläksyt. Internet tarjoaa myös hyvät mahdollisuudet erilaisten digitaalisten aineistojen käyttöön. Historiaan ovat jääneet ne ajat, jolloin tietoa etsittiin kirjastosta, ja nykypäivän oppilaille on usein jopa laitettu oppikirjoihin sellaisten verkkosivujen osoitteita, joista he voivat etsiä lisää tietoa opetettavasta aiheesta. Oppikirjoja ei enää tarvitse opetella ulkoa, vaan oppilaita halutaan myös haastaa etsimään tietoa verkosta. Samalla joudutaan toki opettamaan myös lähdekritiikkiä ja medialukutaitoa, sillä nykypäivän oppilaat eivät voi enää luottaa siihen, että painettu sana pitää paikkansa.

Aktivoivat opetusmenetelmät kannustavat oppilaita osallistumaan aktiivisesti opetukseen pelkän kuuntelemisen sijaan. Osallistuminen voi tapahtua itsenäisen materiaalin tuottamisella, kuten lyhyillä kirjoitustehtävillä. Ryhmäopetuksessa voidaan hyödyntää esimerkiksi kyselevää opetusta, jossa aihetta käsitellään esittämällä kysymyksiä joko niin, että opettaja kyselee oppilailta tai oppilaat kyselevät täydentäviä kysymyksiä opettajalta tai muilta oppilailta. Suuremmat oppilasmäärät voidaan myös jakaa pienempiin ryhmiin keskustelemaan aiheista. Yksilöllisiin aktivoiviin menetelmiin kuuluu muun muassa oppimispäiväkirjan tekeminen, joka voi toimia myös arvioinnin välineenä. Siinä oppilas itse kirjaa, mitä hän on oppinut ja mitkä asiat ovat jääneet mahdollisesti epäselviksi. Opettajalle tämä antaa hyvän kuvan siitä, mitä opiskelijoilla on jäänyt mieleen ja miten kurssia voisi kehittää jatkossa.

Oppimista toiminnan kautta

Opetusmetodit vaihtelevat suuresti ja erilaiset opetusmenetelmät antavat opettajille paljon vaihtoehtoja. Sopivien opetusmenetelmien valinta voi olla haastavaa, mutta toisaalta runsaan valikoiman vuoksi opettajalla on hyvin suuri mahdollisuus löytää juuri se metodi, joka toimii sekä kurssin että oppilaiden näkökulmasta mahdollisimman hyvin. Joskus se voi tarkoittaa luentoihin perustuvaa oppimista, joskus aktivoivaa opettamista ja joskus taas asioita pyritään opettamaan toiminnan kautta.

Toiminnalliset opetusmenetelmät kannustavat oppilaita havainnollistamaan oppimaansa jollain konkreettisella tavalla. Voidaan esimerkiksi muodostaa roolipeli eduskunnasta ja käsitellä sitä kautta eduskunnan toimintaa sekä menettelytapoja. Oppilaat voidaan myös jakaa ryhmiin, joissa toinen puoli esittää valtioita ja toinen puoli turisteja, jotka vierailevat kyseisissä valtioissa. He voivat kysellä valtioita esittäviltä oppilailta tietoa kyseisestä maasta siellä käydessään. Myös klassinen massasta tehtävä aurinkokuntamalli on hyvä esimerkki toiminnallisesta opettamisesta, joka perustuu suurelta osin siihen, että itse tekemällä oppilas myös muistaa asiat parhaiten.

Vieraan kielen oppiminen

Opetusmenetelmät on nykyisin räätälöity nykyaikaa hyödyntäen, ja digiopetus on mullistanut eri oppiaineiden opettamisen. Esimerkiksi kieltenopetus on helpottunut paljon, sillä oppilaat pystyvät tarvittaessa kuuntelemaan kieltä internetistä, eivätkä he ole enää sidottuja oppitunneilla tapahtuvaan kuunteluun. Oppilaat voivat myös harjoitella kotona digitaalisia aineistoja käyttäen, kuten tekemällä tehtäviä digitaalisesta oppikirjasta. Digitaalinen kirja tarkistaa annetut vastaukset välittömästi, jolloin oppilas saa heti tietää olivatko hänen vastauksensa oikeita. Internet on tulvillaan erilaisia aineistoja ja harjoitteita, mutta digiopetuksessa opettajan on aina hyvä ennalta varmistaa, että oppilaille suositeltava aineisto on laadukasta.